Lắp đặt trụ bơm Cấp phát nội bộ và Bồn dầu 18m3 tại TP. Hồ Chí Minh